Algemene voorwaarden Camperfans

1 Definities;

Algemene Voorwaarden:
Deze Algemene Voorwaarden van Camperfans.

Borg:
Het bedrag dat naast de Huursom voorafgaand aan de huur in rekening wordt gebracht ter garantie van de vereffening van eventuele naheffingen.

Definitieve Boeking:
De boeking is definitief na invullen en verzenden van het reserveringsformulier via de website van de Verhuurder.

Eigen Risico:
Het deel van een schade dat voor eigen rekening van de Huurder blijft.

Huurder:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie, c.q. op wiens naam de Huurovereenkomst is gesteld.

Huurovereenkomst:
De overeenkomst die tot stand komt tussen een Huurder en Verhuurder voor de huur van een camper.

Huursom:
De prijs voor de huur van de camper inclusief alle bijkomende kosten die Huurder en Verhuurder zijn overeengekomen.

Huurperiode:
De geboekte periode die ligt tussen het overhandigen van de sleutel bij de ontvangst van de camper door de Huurder en het retourneren van de sleutel aan de Verhuurder bij het afleveren van de camper door de Huurder.

Verhuurder:
Camperfans gevestigd te Mierlo, die in het kader van de Huurovereenkomst optreedt als verhurende partij.

2. Verplichtingen Verhuurder;

De Verhuurder is verplicht de camper als volgt ter beschikking te stellen:
a. Op de overeengekomen datum, tijd en plaats;
b. Voldoet aan alle basis veiligheidseisen;
c. (Periodiek) gekeurd (APK) volgens de Nederlandse voorschriften;
d. Vrij van gebreken en compleet met inventaris en toebehoren, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de Huurder;
e. Regulier onderhoud heeft gehad zoals door de fabrikant geadviseerd;
f. Voorzien van een geldig Nederlands kenteken;
g. Minimaal WA verzekerd en alle belastingen, zoals wegenbelasting, zijn betaald;
h. Met bijbehorende documenten: kentekenbewijs, verzekeringsbewijs, schadeformulier en keuringsbewijs;
i. Met voldoende instructie vooraf voor het gebruik van de camper;
f. Met voldoende vloeistoffen (zoals motorolie, remolie, koelvloeistof, et.) en bandenspanning bevat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de Huurder;
h. Voldoet aan de definitie “Kampeerauto” zoals gesteld in de richtlijnen van de RDW.

3. Verplichtingen Huurder;

De Huurder is verplicht:
a. De verschuldigde huur- resp. annuleringssom te voldoen, ook al gebruikt de Huurder de camper niet of voor een kortere periode;
b. De camper en inventaris zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming en instructies te gebruiken en geen veranderingen aan te brengen;
c. De camper terug te bezorgen bij de Verhuurder in dezelfde staat als dat Huurder hem in ontvangst heeft genomen. Eventuele schade of veranderingen aan de camper zullen door een schade-expert worden beoordeeld en vastgesteld en worden afgetrokken van de Borg tot en met maximaal het Eigen Risico;
d. De instructies van de Verhuurder op te volgen;
e. De Huurder dient zich te allen tijde te houden aan het door de Verhuurder aangegeven maximaal aantal passagiers. Het maximale aantal passagiers is gelijk aan het aantal wettelijke toegestane zitplaatsen in de camper, zoals vermeld door de Verhuurder;
f. De camper niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren;
g. Zorg te dragen dat alleen de Huurder of de genoemde gemachtigde tweede of derde bestuurder de camper bestuurt, een ieder 2 jaar in bezit van een geldig Nederlands rijbewijs voor de categorie B en 21 jaar of ouder is, tenzij anders overeengekomen;
h. Huurder dient zich te houden tijdens het rijden in het voertuig aan een snelheid van maximaal 100
km per uur, ook op snelwegen.
i. Tijdens de Huurperiode dient Huurder zorg te dragen voor de vanzelfsprekende beheeraspecten van de camper, zoals het regelmatig controleren (minimaal elke 1000 kilometer) van het oliepeil, koelvloeistofpeil en bandenspanning;
j. De camper bij terugkomst in de directe omgeving van Mierlo af te tanken en met een volle tank in te leveren bij de Verhuurder. De Huurder krijgt de camper mee met een volle tank. Bij niet nakomen van deze afspraak zullen brandstofkosten worden vermeerderd met €25,- administratiekosten.

4. Annulering;

a. De Huurder dient per e-mail te annuleren. De verzenddatum van de e-mail geldt als annuleringsdatum.
b. Indien de Huurder een Definitieve Boeking annuleert, dan is de Huurder annuleringskosten verschuldigd:
– tot 8 weken voor aanvang van de Huurperiode : 25% van de Huursom;
– tot 4 weken voor aanvang van de Huurperiode : 50% van de Huursom;
– tot aanvang van de Huurperiode : 90% van de Huursom;
– vanaf de aanvangsdatum van de Huurperiode : 100% van de Huursom.
c. Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper zal nimmer een restitutie van (of een gedeelte van) de Huursom tot gevolg hebben.
d. Bij annulering door de Verhuurder van een Definitieve Boeking zal de Huurder volledig terugbetaald worden en vervalt zijn verdere betaalverplichting.

5. Duur, beëindiging en verlenging van de Huurovereenkomst;

a. De Huurovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde duur. De Huurder en Verhuurder kunnen de Huurovereenkomst alleen tussentijds annuleren in overeenstemming met Annuleringsvoorwaarden zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden.
b. Het terugbrengen van de camper voor afloop van de Huurperiode geldt niet als annulering en heeft dan ook geen gevolgen voor de duur van de Huurovereenkomst en de verschuldigde Huursom.
c. Ten aanzien van een verlenging van de Huurperiode dient dezelfde procedure gevolgd te worden als voor het sluiten van de initiële Huurovereenkomst. Bij het uitblijven van een acceptatie van het verlengingsverzoek, zal de oorspronkelijke Huurperiode gelden.

6. Tekortkoming;

a. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dat is alleen anders als de tekortkoming van zo’n bijzondere aard of geringe omvang is dat ontbinding niet gerechtvaardigd is. Tevens bestaat aanspraak op vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming niet aan de ander kan worden toegerekend.
b. Bij ontbinding, respectievelijk gedeeltelijke ontbinding, wegens een tekortkoming van de Verhuurder, restitueert de Verhuurder de eventuele betaalde Huur en Borg geheel respectievelijk gedeeltelijk. Betreft de tekortkoming het niet leveren van een specifieke camper, dan behoudt de Verhuurder zich het recht voor een vergelijkbare camper te leveren. Deze voldoet minimaal aan de specificaties van de originele camper. Soort en kleur kunnen verschillen.
c. Brengt de Huurder de camper later terug dan de overeenkomen terugbreng datum en tijd, dan heeft de Verhuurder recht op vergoeding door de Huurder van € 150,- Huursom per dag of gedeelte van een dag dat de camper te laat binnen komt.

7. Kosten;

a. De kosten die direct verband houden met het gebruik van de camper o.a. brandstof, olie, reparatie banden, leges, boetes, milieuzones, tolheffingen, gerechtskosten, procedurekosten, gas uit de gasfles (ten behoeve van het koken), extra gereden kilometers, etc., komen voor rekening van de Huurder.
b. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van de Verhuurder.
c. De kosten (pechhulp en reparatie) die die betrekking hebben op het leeglopen van de accu door
toedoen van de huurder, zoals verlichting aan laten staan, worden niet door de verhuurder vergoed
en zijn voor eigen rekening van de huurder.
d. Te allen tijde dient de Huurder zich met de Verhuurder in contact te stellen voor het oplossen van mechanische defecten. Het telefoonnummer (noodnummer) van de Verhuurder wordt tijdens de uitgifte van de camper overhandigd aan de Huurder. Het op eigen beweging laten herstellen van defecten leidt nimmer tot vergoeding door de Verhuurder van de gemaakte kosten.
e. De na verkregen toestemming van de Verhuurder gemaakte reparatiekosten worden alleen door de Verhuurder vergoed na overlegging door de Huurder van de originele gespecificeerde nota’s, alsmede na overlegging van de vervangen defecte onderdelen. Het niet kunnen overleggen van de genoemde nota’s en/of onderdelen ontslaat de Verhuurder van vergoeding. Terugbetaling van in vreemde valuta betaalde nota’s geschiedt tegen de middelkoers van de betreffende valuta op de datum van reparatie.
f. Door de Huurder op eigen initiatief, zonder toestemming van de Verhuurder, herstelde gebreken of reparatie(s), in de ruimste zin van het woord, worden nimmer door de Verhuurder vergoed.
g. Eventuele kosten gemaakt door de Huurder in geval van pech of reparatie onderweg, zoals hotel- of verblijfskosten, taxi- of telefoonkosten zijn niet te verhalen op de Verhuurder. Hiervoor dient de Huurder zelf een adequate reisverzekering af te sluiten.
h. Indien de Huurder door pech of om een reparatie te laten uitvoeren langer op een bepaalde plaats moet blijven anders dan gewenst, is de Verhuurder niet aansprakelijk voor die niet- genoten vakantiedagen of andere kosten. Hiervoor dient de Huurder zelf een adequate reisverzekering af te sluiten.
i. In geval van pech zal de pechhulpverzekering van de Verhuurder er zorg voor dragen dat de camper onderweg wordt gerepareerd, of naar een garage wordt gesleept waar reparatie kan plaatsvinden. Indien de camper niet gerepareerd kan worden zal er geen vervangende auto worden ingezet, ook worden noodzakelijke verblijfs- en vervoerskosten niet vergoed. De Huurder dient zelf een adequate reisverzekering af te sluiten voor vervangend vervoer en noodzakelijke verblijfs- en vervoerskosten.
j. De Huurder tekent tijdens de uitgifte van de camper de inventarislijst voor akkoord. Indien bij inname van de camper blijkt dat onderdelen van de inventaris ontbreken of beschadigd zijn, dan worden vervangingskosten in rekening gebracht.
k. Indien blijkt dat de Borg niet toereikend is voor de betaling van kosten, vervanging van inventaris en eventuele schades aan inventaris tijdens de huurperiode, dan zal de Huurder direct het meerdere boven de Borg aan de Verhuurder ter hand stellen.
l. De Verhuurder levert een Campingaz gasfles bij de camper. Deze gasfles is minimaal voor één kwart gevuld. Indien de gasvoorraad van de geleverde gasfles tijdens de Huurperiode opraakt, dan wordt de gasfles omgeruild door de Huurder. Deze kosten zijn voor rekening van de Huurder.

8. Schade;

a. Bij elke schade door verlies, diefstal, in beslaglegging of beschadiging van de camper, inventaris en toehoren, treedt de Huurder z.s.m. in overleg met de Verhuurder. De Huurder houdt zich te allen tijde aan de instructie van de Verhuurder. Het telefoonnummer (noodnummer) van de Verhuurder wordt tijdens de uitgifte van de camper overhandigd aan de Huurder.
b. In geval van schade aan de camper en/of derden als gevolg van een verkeersongeval, al dan niet ontstaan door schuld van de Huurder, is de Huurder verplicht een officieel schadeformulier in te vullen, en wanneer noodzakelijk door de politie proces verbaal op te laten maken.
c. In geval van diefstal van de camper tijdens de Huurperiode wordt de Borg volledig ingehouden, ongeacht of de Huurder nalatig is geweest of niet.
d. De Huurder is aansprakelijk voor de genoemde schade en de eventueel daarmee verband houdende sleep- en transportkosten tot maximaal het vastgestelde Eigen Risico, tenzij deze niet aan hem kunnen worden toegerekend. Schade en kosten ten gevolge verwijtbaar of nalatig handelen leiden te allen tijde tot aftrek van de Borg. Motorschade na aanleiding van oververhitting ten gevolge van bijvoorbeeld een te laag olie- of koelvloeistofpeil leiden altijd tot volledige aftrek van de Borg.
e. De Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke-, immateriële-, materiële-, gevolg- of letselschade van de Huurder of diens medehuurder(s), ontstaan door het gebruik van de camper, een mechanische storing(en), een verkeersongeval, of een één- of tweezijdig schadegeval.
f. Indien inbeslagname plaats vindt door een overheid, omdat naar de mening van de overheid met de camper verdovende middelen/drugs worden vervoerd of anderszins, is de Huurder verplicht tot vergoeding van de volledige geleden materiële schade van de Verhuurder. De door de Verhuurder te maken gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de Huurder.
g. Indien inbeslagname plaats vindt door politie of justitie omdat naar de mening van de overheidsinstantie de Huurder met de camper verdovende middelen/drugs worden vervoerd, roekeloos rijgedrag met het voertuig is vertoond, de Huurder nalatig is geweest bij het beheer van de camper of anderszins een misdrijf is begaan, is de Huurder verplicht tot volledige vergoeding van de geleden schade door de Verhuurder. De door de Verhuurder te maken (buiten)gerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de Huurder.
h. Kosten ten gevolge van braak, verlies en/of diefstal veroorzaakt door nalatigheid van de Huurder, en/of schade van Verhuurder als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Huurder en/of diens passagiers/medebestuurders worden te allen tijde volledig verhaald op de Huurder, ongeacht de hoogte van het Eigen Risico.
i. Het Eigen Risico voor normale schades bedraagt € 750,- per schade.

9. Definitief;

De boeking is definitief na invullen en verzenden van het reserveringsformulier via de website van de Verhuurder, de Huurder verklaart daarmee bekend te zijn en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van de Verhuurder.

10. Betalingen;

De Huurder verplicht zich tot betaling van de totale huursom, conform de aan hem toegezonden boekingsbevestiging. De betaling van de Huursom dient als volgt plaats te vinden:
a. Binnen 1 week na boeking het op de factuur vermelde aanbetalingsbedrag (⅓ deel van de Huursom excl. de Borg), op RABO bankrekening NL 25 RABO 0324 4562 63 t.n.v. Camperfans te Mierlo te voldoen;
b. Het restant (⅔ deel van de Huursom) dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de Huurperiode betaald te zijn. De Verhuurder dient minimaal 5 dagen voor vertrek over de Borg te beschikken. De Borg wordt na eventuele aftrek van kosten en vergoedingen binnen 2 weken na terugkomst overgemaakt op de bank- of girorekening van de Huurder;
c. De Verhuurder dient op de in de boekingsbevestiging genoemde data over de betaling te beschikken;
d. Indien de Huurder nalatig is in zijn betaling(en) kan de Verhuurder besluiten de vordering over te dragen aan een incassobureau. De daaruit voortvloeiende kosten (gerechtelijke – of buitengerechtelijke kosten) alsmede de verschuldigde wettelijke rente komen geheel voor rekening van de Huurder. De Verhuurder behoudt ten alle tijde het recht om alsdan de Huurovereenkomst te beëindigen, zonder tussenkomst van de rechter;
e. Indien de Huurovereenkomst tot stand komt binnen 4 weken voor de vertrekdatum is de Huursom ineens verschuldigd. De betaling dient dan te worden voldaan binnen 1 week na boeking indien de tijdsperiode tussen boeking en vertrek dit toelaat, anders in overleg zo spoedig mogelijk;
f. Eventuele additionele kosten worden na afloop van de Huurovereenkomst bij de Huurder geïnd en leiden tot aftrek van de Borg. Dit zijn kosten die voortvloeien uit:
1. Het Eigen Risico in geval van aantoonbare schade aan de camper en/of inventaris;
2. Boetes en procedurekosten betreffende parkeer- verkeers- of andere overtredingen (waaronder de kosten van het eventuele wegslepen of een wielklem) veroorzaakt door de Huurder gedurende de Huurperiode;
3. Tolheffingen;
4. Extra gereden kilimeters;
5. Ontbrekende en/of beschadigde inventaris.

11. Algemeen;

a. Afwijkingen van het huurcontract en/of de voorwaarden gelden alleen als zij schriftelijk door de Verhuurder en de Huurder zijn overeengekomen.
b. Het huren van een camper kan alleen persoonlijk door de Huurder worden overeengekomen.
c. Het door de Huurder ingevulde boekingsformulier wordt geacht een geheel te vormen met de door de Huurder ontvangen boekingsbevestiging en de Algemene Voorwaarden. Schade ontstaan als gevolg van een onjuiste opgave of onjuiste voorstelling van zaken door de Huurder komen geheel voor rekening van de Huurder.
d. De Verhuurder behoudt zich het recht om een andere gelijkwaardige camper te verhuren dan waarvoor men gereserveerd heeft, wanneer noodzakelijk.
e. De Verhuurder maakt tijdens de uitgifte van de camper een kopie van het rijbewijs van de Huurder en gebruikt daarvoor ‘KopieID’, een app die is gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
f. In het hoogseizoen (juni t/m september) zijn de campervans in principe alleen van zaterdag t/m vrijdag te huur.
g. Alleen de volgende landen mogen met de camper worden bezocht:
– Nederland
– Duitsland
– België
– Luxemburg
– Frankrijk
– Noorwegen
– Zweden
– Denemarken
– Finland
– Polen
– Tsjechië
– Slowakije
– Italië
– San Marino
– Portugal
– Spanje
– Oostenrijk
– Slovenië
– Kroatië
– Hongarije
– Zwitserland
– Vaticaanstad
– Monaco
– Liechtenstein
– Verenigd Koninkrijk
– Ierland
h. Roken is niet toegestaan in de camper.

12. Schoonmaken;

a. De camper wordt aan de Huurder als volgt uitgeleverd:
– volle brandstoftank;
– binnenzijde schoon;
– schone keuken (inclusief koelbox);
– schone bekleding;
– rookvrij.
b. De camper dient door de Huurder in dezelfde staat te worden teruggebracht als waarin de Huurder de camper heeft ontvangen. Indien de Huurder hierin verzuimt wordt de Huurder ten minste belast met de volgende schoonmaakkosten:
– Binnenzijde niet schoon € 25,-
– Keukentje (inclusief koelbox) € 10,-
– Bekleding van stoelen en matrassen niet schoon € 50,-
– Rookvrij/geurvrij/haarvrij maken € 100,-
c. Het is toegestaan om een huisdier mee te nemen in de camper. De Huurder dient hierover altijd vooraf te overleggen met de Verhuurder. Indien de Verhuurder toestemming heeft gegeven om een huisdier mee te nemen dient de camper volledig vrij van haren en geuren te worden ingeleverd. Indien de Huurder hierin verzuimt wordt de Huurder ten minste belast met schoonmaakkosten (zie 12b).